Thẻ: sản xuất cây nhựa tròn

NHỰA HDPE PHI 300MM

CÂY NHỰA TRÒN 300MM

NHỰA HDPE PHI 290MM

CÂY NHỰA TRÒN 290MM

NHỰA HDPE PHI 280MM

CÂY NHỰA TRÒN 280MM

NHỰA HDPE PHI 270MM

CÂY NHỰA TRÒN 270MM

NHỰA HDPE PHI 260MM

CÂY NHỰA TRÒN 260MM

NHỰA HDPE PHI 250MM

CÂY NHỰA TRÒN 250MM

NHỰA HDPE PHI 240MM

CÂY NHỰA TRÒN 240MM

NHỰA HDPE PHI 230MM

CÂY NHỰA TRÒN 230MM

NHỰA HDPE PHI 220MM

CÂY NHỰA TRÒN 220MM

NHỰA HDPE PHI 210MM

CÂY NHỰA TRÒN 210MM

NHỰA HDPE PHI 200MM

CÂY NHỰA TRÒN 200MM

NHỰA HDPE PHI 190MM

CÂY NHỰA TRÒN 190MM

NHỰA HDPE PHI 180MM

CÂY NHỰA TRÒN 180MM

NHỰA HDPE PHI 170MM

CÂY NHỰA TRÒN 170MM

NHỰA HDPE PHI 160MM

CÂY NHỰA TRÒN 160MM

NHỰA HDPE PHI 150MM

CÂY NHỰA TRÒN 150MM

NHỰA HDPE PHI 140MM

CÂY NHỰA TRÒN 140MM

NHỰA HDPE PHI 130MM

CÂY NHỰA TRÒN 130MM

NHỰA HDPE PHI 120MM

CÂY NHỰA TRÒN 120MM

NHỰA HDPE PHI 110MM

CÂY NHỰA TRÒN 110MM

NHỰA HDPE PHI 100MM

CÂY NHỰA TRÒN 100MM

NHỰA HDPE PHI 90MM

CÂY NHỰA TRÒN 90MM

NHỰA HDPE PHI 80MM

CÂY NHỰA TRÒN 80MM

NHỰA HDPE PHI 70MM

CÂY NHỰA TRÒN 70MM

NHỰA HDPE PHI 60MM

CÂY NHỰA TRÒN 60MM

NHỰA HDPE PHI 50MM

CÂY NHỰA TRÒN 50MM

NHỰA HDPE PHI 40MM

CÂY NHỰA TRÒN 40MM

NHỰA HDPE PHI 30MM

CÂY NHỰA TRÒN 30MM

NHỰA HDPE PHI 20MM

CÂY NHỰA TRÒN 20MM