Thẻ: plastic plating tank

hệ thống bồn xi mạ

BỒN XI MẠ NHỰA PP

sơ đồ xử lý khí thải

THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

bồn chứa hoá chất

Bồn Chứa Hoá Chất Nhựa PP

LINE CASCADE RINSE TANK

Plastic Plating Tank